SKIING SCHOOL

PRIVATE LESSONS

When taking private lessons, there is only one student per instructor. Such a lesson has a lot of advantages.

The client decide when they want to improve their skills and schedule the classes according to their needs.

The instructor concentrates  on one client only, therefore  can better judge their progress and deficiencies and immediately react and take necessary steps to correct them. The instructor takes an individual approach to each client, which guarantees faster and more efficient learning.

The client can choose his instructor.

GROUP LESSONS

The minimum number of clients in a group  is four.

This form of lessons is ideal for teambuilding exercises or for group of students. The advantage is that the clients will not only learn from the instructor, but also from other group members, since they are already used to working in a team together.

Another advantage of a group lesson is the possibility to make new friends and obviously a more attractive price.

Carving

Do you want to try something new? Do you want to experience freedom? Try carving.

This is a type of downhill skiing on shorter skis, with curved edges. Curved ski edges brought substantial innovation and significantly simplified turns, (the so- called carved turn). Such turns depend on the shape of the ski, but in general are more efficient and smooth. The skier does not lose speed and can start another turn right away.

Get ready to experience freedom, variety and  joy of skiing!

Privátne lekcie

Pri privátnych lekciách pracuje inštruktor vždy iba s jedným klientom. Tento druh lekcií prináša množstvo výhod.Klient môže presne určiť, kedy chce zdokonaľovať svoje lyžiarske zručnosti, a prispôsobiť výučbu svojmu harmonogramu.

Keďže sa pozornosť inštruktora sústredí iba na jednu osobu, môže sledovať pokrok a nedostatky klienta a ihneď mu poradiť a pomôcť napredovať. Inštruktor môže zvoliť individuálny prístup, vďaka čomu je zvládnutie lyžiarskej techniky rýchlejšie a efektívnejšie.

Klient si navyše môže sám vybrať, kto bude jeho inštruktorom.

Skupinové lekcie

Pri skupinových lekciách inštruktor učí skupinu osôb, pričom každá skupina musí mať najmenej štyroch členov.

Tento druh výučby je ideálny napríklad pri teambuildingu alebo vzdelávaní študentov. Výhodou je, že členovia skupiny sa môžu učiť nielen od inštruktora, ale aj od seba navzájom – často sú totiž zvyknutí učiť sa od iných členov tímu, nie od učiteľa.

Medzi ďalšie výhody, ktoré prináša skupinová výučba, patrí možnosť vytvárať nové priateľstvá a v neposlednom rade aj výhodnejšia cena.

Carving

Chcete vyskúšať niečo nové? Chcete zažiť voľnosť pohybu? Potom vyskúšajte carving.

Ide o druh zjazdového lyžovania na kratších lyžiach, ktoré sú uprostred vykrojené. Práve vykrojenie lyží prinieslo významnú inováciu a zjednodušilo zatáčanie, pri ktorom lyžiar vytvára tzv. carvingový oblúk. Tento oblúk je rezaný, nedochádza pri ňom takmer vôbec k šmyku a závisí od polomeru vykrojenia lyží. Lyžiar pri ňom nespomaľuje a po oblúku nasleduje ďalší oblúk.

Zažite aj vy jedinečný pocit nespútanosti, rozmanitosti a radosti z jazdy!